Resta
CH2-recyklace hfp

recyklace

Recyklace stavebních odpadů

Otázka odpadů vzniká při každé lidské činnosti. Recyklaci stavebních odpadů provádíme mobilními drticími a třídicími jednotkami s pomocí čelních kolových nakladačů a rypadel, a to přímo na stavbách u zákazníka, nebo i na vlastním recyklačním závodě. Po zpracování vzniká z odpadu výrobek - recyklované kamenivo, jehož výroba probíhá dle Příručky systému řízení výroby recyklátu. Drcením vzniká materiál jedné frakce (min. frakce 0/30 mm, max. frakce 0/250 mm), tříděním a výběrem okatosti sít třídicí jednotky docílíme rozdělení drtě na frakce dle požadavku zákazníka (frakce 0/4, 4/8, 0/10, 0/12, 8/16 až do max. 250 mm).  K finálním produktům (recyklátům ze stavebních odpadů) dodáváme ES certifikát systému řízení výroby a sítové rozbory.

Naše firma má uděleny souhlasy k provozování zařízení pro nakládání s odpad pro jednotlivé kraje na celém území ČR.

Dále je naše činnost zaměřena na recyklaci kameniva z výzisku z kolejového lože, na kterou vlastníme osvědčení SŽDC č. RS 808/08 a osvědčení SŽDC č. RS 813/08 a jsme zapsáni v závazném seznamu výrobců.


Dokladování původu a kvality odpadů přijímaných do zařízení pro recyklaci ostatních odpadů


Základní popis odpadu (ZPO)

Informace o odpadu musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) předat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady. Dodavatel odpadů je povinen dokladovat kvalitu odpadu, zvláště v případě, že původ je z lokality, kde je možno předpokládat znečištění škodlivinami. Dokladováním kvality odpadů se rozumí protokol o zkoušce vydaný v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

Odpady, k jejichž recyklaci jsou mobilní drticí jednotky určeny (vstupní surovina) - přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno
Kód odpaduNázev odpadu
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, neuvedené pod č. 17 01 06
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 (neobsahující dehet)
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 07
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 (neobsahující azbest)
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02  a 17 09 03 (neobsahující Hg, PCB a nebezpečné látky)